Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym, ostoje i siedliska przyrodnicze, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

 

„Rybojady" -rezerwat torfowiskowy o pow. 5,61 ha utworzony w 1995 r. - stanowi unikalne torfowisko przejściowe o bardzo dużej różnorodności zbiorowisk roślinnych, w którym aktualnie zachodzi jeszcze proces torfotwórczy.
    Do najważniejszych osobliwości należą :Brzoza omszona, rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, bobrek trójlistkowy, przygiełka biała, wełnianka wąskolistna.

 

 

„Jeziora Gołyńskie" – rezerwat torfowiskowy o pow. 3,10 ha utworzony w 1972 r. – ochrona lasu wilgotnego ze stanowiskiem rzadkiej rośliny wełnianeczki alpejskiej.    

Rosną tu: przygiełka brunatna, pływacz mniejszy, storczyki wśród których największą rzadkością jest wątlik błotny. Miejscami wykształcił się pas szuwarów z udziałem kłoci wiechowatej.

 

„Jezioro Wielkie" – rezerwat faunistyczny o pow. 235,30 ha utworzony w 1991 r. – ochrona jeziora wraz z trzema wyspami. Największa wyspa porośnięta jest dorodnym ponad 200-letnim drzewostanem dębowym. Jezioro jest niemal całkowicie otoczone lasem. Stwierdzono tu występowanie 140 gatunków ptaków, z czego prawdopodobnie 82 to gatunki lęgowe. Do najliczniejszych należą: krzyżówka, perkoz dwuczuby, łyska, trzciniak, potrzos. Do rzadszych należą:bąk, krakwa, gągoł,.Znajduje się tu także kolonia czapli siwej i kormorana czarnego.

 

"Czarna Droga" – rezerwat leśny o pow. 21,95 ha utworzony w 1972 r. – ochrona lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z bogatym runem.

W drzewostanie dominują dorodne dęby i buki, w domieszce występują grab i jesion. Podszyt tworzą leszczyna, czeremcha, dereń świdwa i kruszyna.  Do roślin runa należą: czyściec leśny, czartawa pospolita, gajowiec żółty, marzanka wonna.