Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest dziedziną , która poprzez selekcję i nasiennictwo, szkółkarstwo, właściwe odnowienie lub zalesienie a następnie pielęgnowanie w różnych fazach rozwojowych, pozwala kreować przyszły kształt i wartość każdego drzewostanu.

Piękno, stan i trwałość lasu zależą przede wszystkim od umiejętności i troski jego hodowcy. 
Celem selekcji i nasiennictwa jest wybór najlepszych pod względem genotypu oraz fenotypu drzew i drzewostanów, służących uzyskaniu wyselekcjonowanego materiału nasiennego, który jest podstawą nowoczesnego szkółkarstwa. Dla zapewnienia właściwej dla lokalnego środowiska puli genowej oraz migracji genów, co jest podstawą selekcyjnej hodowli drzew leśnych, Nadleśnictwo Trzciel posiada szereg obiektów selekcyjnych, a należą do nich :

- drzewa doborowe - 9 szt. (w toku są prace zmierzające do uznania dalszych 5 szt.)
- wyłączone drzewostany nasienne - 37 ha
- gospodarcze drzewostany nasienne - 388 ha
- uprawy pochodne - 61 ha
- uprawy wiadomego pochodzenia - 75 ha (poza blokami upraw pochodnych)

Głównym sposobem odnowienia lasu jest odnowienie sztuczne, wiele uwagi poświęca się jednak odnowieniom naturalnym, jako najwłaściwszej formie powstawania nowego pokolenia lasu.
 

Materiał sadzeniowy zapewnia szkółka leśna "Jasieniec" o powierzchni produkcyjnej 608 arów , posiadająca w pełni zautomatyzowaną deszczownię.

 

 

 

 

Średnioroczna produkcja dla gatunków głównych wynosi :

- sosna - 1500 tys. szt.
- dąb - 368 tys. szt.
- buk - 654 tys. szt.
- brzoza - 248 tys. szt.
- olcha - 68 tys. szt.
a ponadto ok. 250 tys. szt. 30 gatunków domieszkowych i pomocniczych.

Każdy rok pracy Nadleśnictwa owocuje również zalesieniami gruntów porolnych, których od 1998 roku zalesiono 117 ha. Wśród nich jest 37 hektarowy kompleks w Leśnictwie Nowy Świat. Zalesienia prowadzone są w oparciu o wyniki prac glebowo - siedliskowych.
 

 

Nie wystarczy jednak tylko zakładanie nowych upraw. Las, aby był piękny musi odczuwać troskliwą dłoń leśnika. Stąd cała gama prac pielęgnacyjnych prowadzanych zgodnie z planem zagospodarowania lasu i uwzględniająca potrzeby drzewostanów.  

 

 

 

 

Ilość pozyskiwanego drewna dostosowana jest do możliwości produkcyjnych oraz potrzeb hodowlanych drzewostanów , z uwzględnieniem zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.